Câu hỏi:

17/05/2022 529

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu không đúng là 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Phát biểu không đúng là một bộ ba mã di truyền có thể mã hoá cho một hoặc một số axitamin.

  • Một bộ ba mã di truyền không thể mã hóa nhiều loại axitamin

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về quá trình phiên mã các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ?

(1) Enzim ARN polimeraza gắn vào vùng điều hòa trên mạch mã gốc (có chiều 3’ → 5’) và bắt đầu tổng hợp mARN tại vị trí đặc hiệu.

(2) Quá trình phiên mã tạo ra mARN gồm các ôxôn được trực tiếp tham gia quá trình dịch mã.

(3) Một gen thực hiện quá trình phiên mã có thể tạo ra các sản phẩm là mARN, tARN, rARN.

(4) Quá trình phiên mã tạo ra các sản phẩm khác nhau có thể sử được sử dụng cùng một loại enzim.

(5) Khi enzim ARN polimeraza di chuyển đến cuối gen gặp bộ ba kết thúc trên mạch mã gốc ở đầu 5’ thì quá trình phiên mã kết thúc.

Xem đáp án » 18/05/2022 828

Câu 2:

Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, có các nội dung:

I. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể thường gây hiện tượng suy thoái dẫn đến diệt vong.

II. Khi mật độ vượt quá mức chịu đựng của môi trường các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản.

III. Sự phân công trách nhiệm của ong chúa, ong thợ, ong mật trong cùng một đàn ong biểu thị mối quan hệ hỗ trợ cùng loài.

IV. Các cá thể trong quần thể có khả năng chống lại dịch bệnh khi sống theo nhóm.

Số nội dung nói đúng là:

Xem đáp án » 18/05/2022 669

Câu 3:

Theo Đác-Uyn, động lực thúc đẩy chọn lọc tự nhiên là:

Xem đáp án » 17/05/2022 535

Câu 4:

Các mức xoắn trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực được kí hiệu là 1, 2, 3 trong hình 1. Các số 1, 2, 3 lần lượt là
Các mức xoắn trong cấu trúc (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 412

Câu 5:

Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng công nghệ tế bào? 

Xem đáp án » 17/05/2022 323

Câu 6:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen? 

Xem đáp án » 17/05/2022 266

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK