Câu hỏi:

17/05/2022 29

 Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”. Listen to their conversation. Who stars in the film? (Mark và Hoa đang nói về bộ phim "Cặp song sinh nghịch ngợm". Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Skills 2 có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Linda Brown and Susan Smith

Nội dung bài nghe:

Hoa: Mark, what film did you see ast week?

Mark: Naughty Twins. It's a comedy and its director is Nancy Simon.

Hoa: I like Simon's films. Who stars in it?

Mark: Linda Brown and Susan Smith.

Hoa: They're well-known actresses. What is it about?

Mark: It's about two naughty girls. Although they are twins, they don't grow up together after their parents' marriage ends.

Hoa: What happens next?

Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.

Hoa: Did it receive good reviews?

Mark: Yes, most people say it's a must-see for young people because it's funny and moving. The acting and music are excellent, too.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây)

Xem đáp án » 17/05/2022 30

Câu 2:

Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4 (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong 4)

Xem đáp án » 17/05/2022 26

Câu 3:

Make notes about one of your favourite films (Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn)
 
Make notes about one of your favourite films (Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn) (ảnh 1)

Xem đáp án » 17/05/2022 24

Câu 4:

Work in pairs. Discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau)

What do you like/ dislike about a comedy?

Xem đáp án » 17/05/2022 23

Bình luận


Bình luận