Câu hỏi:

18/05/2022 17

Match the sentences or sentence halves in columns A and B (Nối các câu hoặc nửa câu trong cột A và B)

Match the sentences or sentence halves in columns A and B (Nối các câu hoặc nửa câu trong cột A và B) (ảnh 1)

Câu hỏi trong đề:   Bài tập Looking back có đáp án !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. d

2. e

3. a

4. b

5. c

Hướng dẫn dịch:

1. Dù đến muộn nhưng anh ấy đã rời rạp chiếu phim sớm.

2. Phim nhận được đánh giá tốt. Tuy nhiên, chỉ có một số người xem nó.

3. Mặc dù bỏng ngô và các món ăn nhẹ khác trong rạp chiếu phim rất đắt, nhưng mọi người vẫn mua chúng.

4. Vé xem phim rất đắt. Tuy nhiên, lượng người đến rạp chiếu phim ngày càng đông.

5. Mặc dù tôi không thực sự thích đi xem phim, nhưng tôi không muốn ở nhà tối nay.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Match the types of film in column A with their descriptions in column B (Ghép các loại phim trong cột A với mô tả của chúng trong cột B)

Match the types of film in column A with their descriptions in column B (Ghép các loại phim trong cột A  (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Bình luận


Bình luận