Câu hỏi:

18/05/2022 25

Phép chia 31,2 : 37 = 0,84 có số dư là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
31,2 : 37 = 0,84 (dư 0,12)
Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kết quả của phép chia 28,8 : 6 là:

Xem đáp án » 18/05/2022 43

Câu 2:

Một đoạn dây dài 27,36m được chia làm 3 đoạn dây bằng nhau. Vậy mỗi đoạn dây dài:

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Câu 3:

Kết quả đúng của phép tính 9,71 : 4 là:

Xem đáp án » 18/05/2022 20

Câu 4:

Đặt tính rồi tính:
a, 9,81 : 3       b, 0,72 : 48     c, 91,2 : 57

Xem đáp án » 18/05/2022 19

Câu 5:

Sợi dây thứ nhất dài 35,5m. Sợi dây thứ hai dài bằng35 sợi dây thứ nhất. Sợi dây thứ hai dài số mét là:

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Câu 6:

Tìm x, biết:
a, 24 × x = 101,3 – 12,5      b, 11 × x = 38,26 + 31,26                                                   c, (x + 9,2) × 24 = 292,32

Xem đáp án » 18/05/2022 16

Bình luận


Bình luận