Câu hỏi:

02/01/2020 4,998

Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

Trả lời:

A → 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O.

B → Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

C → Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.

D → Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 trong dung dịch HCl loãng dư thấy còn lại 6,4 gam Cu không tan. Mặt khác hòa tan hết 24,16 gam hỗn hợp trên trong 240 gam dung dịch HNO3 31,5% (dùng dư) thu được dung dịch Y. Cho 600 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch nước lọc, sau đó nung tới khối lượng không đôi thu được 78,16 gam rắn khan. Nồng độ C% của Cu(NO3)2 trong dung dịch Y có giá trị gần nhất với

Xem đáp án » 02/01/2020 1,651

Câu 2:

Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Xem đáp án » 02/01/2020 1,403

Câu 3:

Công thức của sắt (II) hiđroxit là

Xem đáp án » 02/01/2020 1,120

Câu 4:

Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, FeO, Fe2O3 và Fe(NO3)2, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan hết Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HC1 và 0,15 mol HNO3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch Z (không có NH4 + ) và 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Cho dung dịch AgNOdư vào Z đến phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch M; 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 280,75 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2, trong Y là

Xem đáp án » 02/01/2020 844

Câu 5:

Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,06 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2, sau một thời gian thu được 11,664 gam chất rắn và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 5,04 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được 5,616 gam chất rắn. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 02/01/2020 830

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »