Câu hỏi:

19/05/2022 15

Which of the following best describes the organization of the passage?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D 

Kiến thức đọc hiểu

Điều nào sau đây mô tả đúng nhất cách tổ chức của đoạn văn?

A. Kết quả của hai thí nghiệm được so sánh với

B. Một tổng quát hóa được thực hiện và một số ví dụ về nó được đưa ra

C. Một giả thuyết được đưa ra và một số phương tiện cung cấp nó được đề xuất

D. Những phát hiện của một thí nghiệm được giải thích 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The main attraction of the job was that it offered the _________ to do research

Xem đáp án » 19/05/2022 60

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

When the town was ________ built, a small airport was included for the convenience of local people

Xem đáp án » 19/05/2022 59

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges

Pat and Anne are meeting at the class get-together

- Pat: "Your hairstyle is terrific, Anne”

- Anne: “__________________”

Xem đáp án » 19/05/2022 45

Câu 4:

The car had a _________ tyre, so we had to change the wheel.

Xem đáp án » 19/05/2022 41

Câu 5:

A love marriage, however, does not necessarily _______ much sharing of interests and responsibilities

Xem đáp án » 19/05/2022 36

Câu 6:

The farmers and their cattle ________ had been trapped in the storm were fortunately rescued

Xem đáp án » 19/05/2022 34

Câu 7:

The decision is yours, but it may be (4) ________ remembering two things: there is more unemployment among people who haven't been to university, and people who have the right (5) ______ will have a big advantage in the competition for jobs.

Xem đáp án » 19/05/2022 33

Bình luận


Bình luận