Câu hỏi:

19/05/2022 21

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word in each of the following questions.

Tourists today flock to see the two falls that actually constitute Niagara Falls.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack
Chọn đáp án B

Kiến thức về từ đồng nghĩa: 

• flock (v) = come in large numbers: đổ xô, đến với số lượng lớn

Các phương án khác:

A. đến mà không biết họ sẽ xem cái gì

C. đến là do nhàm chán

D. đến bằng máy bay

Tạm dịch: Du khách ngày nay đổ xô (đến với số lượng lớn) để ngắm hai thác nước thật ra là hợp thành thác Niagara. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mrs. Stevens, along with her cousins from New Mexico, are planning to attend the festivities.

Xem đáp án » 19/05/2022 62

Câu 2:

He was pleased that things were going on _________.

Xem đáp án » 21/05/2022 56

Câu 3:

Which of the following words could best replace the word "harnessing"?

Xem đáp án » 21/05/2022 34

Câu 4:

Fruit and vegetables grew in abundance on the island. The islanders even exported the surplus.

Xem đáp án » 19/05/2022 29

Câu 5:

Globalization poses both opportunities and problems for every industry in a worldwide scale.

Xem đáp án » 19/05/2022 27

Câu 6:

I am sure he said something terrible to her because of her red eyes.

Xem đáp án » 21/05/2022 26

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

All of the cities in Texas, San Antonio is probably the most picturesque.

Xem đáp án » 19/05/2022 22

Bình luận


Bình luận