Câu hỏi:

19/05/2022 52

Which of the following is the phrase lion’s share in paragraph 2 closest in meaning to?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

Cụm từ lion’s share gần nghĩa nhất với cái nào dưới đây?

A. sự đầu tư lớn

B. phần tệ nhất

C. ít tiền nhất

D. số lượng tốt hơn

lion’s share = large investment: (đầu tư) lớn

Thông tin: If the issue worsens, recruiters may find it more challenging to source top-level talent, particularly in Hanoi and Ho Chi Minh City, which typically receive the lion’s share of foreign investment.

Tạm dịch: Nếu vấn đề trở nên tồi tệ hơn, các nhà tuyển dụng có thể gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm những tài năng trình độ cao nhất, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thường nhận được phần lớn đầu tư nước ngoài.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You should turn off the lights before going out to save ______.

Xem đáp án » 19/05/2022 147

Câu 2:

People believed that Jane failed the test because of her laziness.

Xem đáp án » 19/05/2022 70

Câu 3:

Điền vào chỗ trống trong câu thơ sau: “Quyện… quy lâm tầm túc thụ/ Cô… mạn mạn độ thiên không”(Chiều tối, Hồ Chí Minh)

Xem đáp án » 19/05/2022 68

Câu 4:

Not many students get high scores today. The tests are too hard.

Xem đáp án » 19/05/2022 64

Câu 5:

Which of the following best restates each of the given sentences?

“Why don’t you talk to her face-to-face?” asked Bill.

Xem đáp án » 19/05/2022 62

Câu 6:

Nếu bạn có thể đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh, bạn sẽ được thi lại. Nếu như mệnh đề trên là đúng thì điều nào sau đây cũng đúng?

I. Nếu bạn không thể đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh, bạn không được thi lại.

II. Nếu bạn muốn được thi lại, bạn phải đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh.

III. Nếu như bạn không được thi lại thì bạn đã không đưa ra bằng chứng là bạn bị bệnh.

Xem đáp án » 07/06/2022 62

Câu 7:

Gone with the wind written after Margaret Mitchell quit her job as a reporter because of an ankle injury.

Xem đáp án » 19/05/2022 58

Bình luận


Bình luận