Câu hỏi:

22/05/2022 30

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á, NĂM 2019

                                                                                                (Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Quốc gia

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Ma-lai-xi-a

3 788,8

7 290,9

Phi-li-pin

3 729,7

1 577,4

Xin-ga-po

3 197,8

4 091,0

Thái Lan

5 272,1

11 655,6

                                                                        (Nguồn: theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019)

Theo bảng số liệu, cho biết quốc gia nào có cán cân xuất siêu năm 2019?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Theo bảng số liệu, Philippin có cán cân xuất siêu năm 2019

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thế mạnh chủ chủ yếu để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2022 373

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết vườn quốc gia nào sau đây thuộc Tây Nguyên?

Xem đáp án » 22/05/2022 76

Câu 3:

Ý nghĩa chủ yếu của việc bảo vệ rừng ở thượng lưu các sông ở Đông Nam Bộ là

Xem đáp án » 22/05/2022 68

Câu 4:

Cho biểu đồ:

Cho biểu đồ:   Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ  (ảnh 1)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của In-đô-nê-xi-a giai đoạn 2010 -2018.

Xem đáp án » 22/05/2022 63

Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 22/05/2022 58

Câu 6:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết tỉnh nào có mật độ dân số cao nhất trong các tỉnh sau đây?

Xem đáp án » 22/05/2022 57

Câu 7:

Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất cả nước là

Xem đáp án » 22/05/2022 47

Bình luận


Bình luận