Câu hỏi:

25/05/2022 39

Trình bày nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc (từ 1978). Từ cuộc cải cách của Trung Quốc đã để lại bài học gì cho công cuộc đổi mới ở Việt Nam (1986)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc năm 1978 (1.5 điểm)

Tháng 12 - 1978, TW Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch ra đường lối cải cách. (0.5 điểm)

Nội dung: Xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc:

+ Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm (0.25 điểm)

+ Tiến hành cải cách và mở cửa. (0.25 điểm)

+ Chuyển sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. (0.25 điểm)

+ Biến Trung Quốc thành nước giàu mạnh, dân chủ và văn minh. (0.25 điểm)

- Bài học: (1.5 điểm)

Từ công cuộc cải cách mở của Trung Quốc, trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm là: Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường XHCN

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học- thuật sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 25/05/2022 67

Câu 2:

Một trong những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 25/05/2022 50

Câu 3:

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (tháng 12 - 1989) là

Xem đáp án » 25/05/2022 48

Câu 4:

Một hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại là

Xem đáp án » 25/05/2022 45

Câu 5:

Trong quá trình thực hiện chiến lược toàn cầu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000, Mỹ đạt được kết quả nào dưới đây?

Xem đáp án » 25/05/2022 38

Câu 6:

Cho các sự kiện sau:

      1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

      2. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

      3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava

      Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian.

Xem đáp án » 25/05/2022 33

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »