Câu hỏi:

25/05/2022 22

Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một trong những cơ sở của sự hợp tác, giúp đỡ giữa Liên Xô và các nước Đông Âu là cùng chung hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Năm 1945, những quốc gia ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

Xem đáp án » 25/05/2022 51

Câu 2:

Bốn “con rồng” của kinh tế châu Á từ nửa sau thế kỉ XX đến nay là

Xem đáp án » 25/05/2022 30

Câu 3:

Hãy nêu các giai đoạn của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn. 

Xem đáp án » 25/05/2022 25

Câu 4:

Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) được triệu tập vào thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai

Xem đáp án » 25/05/2022 21

Câu 5:

“…duy trì hòa bình an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành sự hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.”

(Sách giáo khoa lịch sử 12 nâng cao)

Nội dung trên là mục tiêu hoạt động của tổ chức nào?

Xem đáp án » 25/05/2022 19

Câu 6:

Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục đích và nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc? Nêu những việc làm của Liên Hợp Quốc giúp đỡ nhân dân Việt Nam mà em đã biết.

Xem đáp án » 25/05/2022 19

Bình luận


Bình luận

Đề thi liên quan

Xem thêm »