Câu hỏi:

26/05/2022 275

Trên phương diện giới tính, trường họp nào dưới đây có thể xảy ra ở cả hai giới nam và nữ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Trên phương diện giới tính, trường họp có thể xảy ra ở cả hai giới nam và nữ là Đao.

Giải thích: Đao là đột biến liên quan đến NST thường (3 NST 21).

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy cho biết dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thế đã xảy ra?
Từ sơ đồ kiểu nhân sau. Hãy (ảnh 1)

Xem đáp án » 26/05/2022 1,500

Câu 2:

Ở cao nguyên, nhiệt độ trung bình ngày là 20°C . 1 loài sâu hại quả cần 90 ngày đế hoàn thành 1 chu kì sống. Tuy nhiên, ở cùng đồng bằng, nhiệt độ trung bình ngày cao hơn 3°C  thì thời gian hoàn thành chu kì sống của sâu là 72 ngày. Nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển của sâu là:

Xem đáp án » 26/05/2022 1,213

Câu 3:

một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai gen không alen phân li độc lập cùng quy định. Khi trong kiểu gen có mặt đồng thời cả hai alen trội A và B cho quả dẹt, khi chỉ có một trong hai alen trội cho quả tròn và khi không có alen trội nào cho quả dài. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây quả dẹt hoa đỏ (P) tự thụ phấn thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây quả dẹt, hoa đỏ : 5 cây quả tròn, hoa đỏ : 3 cây quả dẹt, hoa trắng : 1 cây quả tròn, hoa trắng : 1 cây quả dài, hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù họp với kết quả trên?

Xem đáp án » 26/05/2022 468

Câu 4:

Trong quá trình nhân đôi của một gen ở sinh vật nhân sơ, bazơ nitơ loại A của cặp A5'3'T3'5'  bị biến đổi thành A hiếm (A*). Sau hai lần nhân đôi của gen này cặp A5'3'T3'5'  sẽ biến đổi thành cặp:

Xem đáp án » 26/05/2022 332

Câu 5:

Rễ cây chủ yếu hấp thụ nitơ ở dạng nào sau đây?

Xem đáp án » 26/05/2022 288

Câu 6:

Một gen ở sinh vật nhân thực có 3900 liên kết hiđrô và có 900 nuclêôtit loại guanin. Số nuclêôtit loại A trên mạch 1 chiếm 15% tổng số nuclêôtit của gen, số nuclêôtit loại X trên mạch 2 chiếm 5% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit mỗi loại ở mạch 1 của gen này là:

Xem đáp án » 26/05/2022 284

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK