Câu hỏi:

29/05/2022 203

Sắp xếp đúng thứ tự các bước tạo cừu biến đổi gen sản xuất prôtêin người trong sữa.

(1) Tạo vectơ chứa gen người rồi chuyển vào tế bào xôma cừu.

(2) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen có chứa ADN tái tổ hợp.

(3) Nuôi cấy tế bào xôma cừu trong môi trường nhân tạo.

(4) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng đã bị lấy mất nhân để tạo phôi.

(5) Chuyển phôi vào tử cung để sinh ra cừu chuyển gen.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Các bước để tạo cừu biến đổi gen sản xuất prôtêin người trong sữa là:

(1) Tạo vectơ chứa gen người rồi chuyển vào tế bào xôma cừu.

(3) Nuôi cấy tế bào xôma cừu trong môi trường nhân tạo.

(2) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen có chứa ADN tái tổ hợp.

(4) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng đã bị lấy mất nhân để tạo phôi.

(5) Chuyển phôi vào tử cung để sinh ra cừu chuyển gen

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,429

Câu 2:

Khi xử lý các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào trong các dạng tứ bội sau?

1. AAAA;                          2. AAAa;                      3. AAaa;

4. Aaaa;                             5. aaaa

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 29/05/2022 411

Câu 3:

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Xem đáp án » 29/05/2022 380

Câu 4:

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Xem đáp án » 29/05/2022 312

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 241

Câu 6:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án » 29/05/2022 221

Câu 7:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 216

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK