Câu hỏi:

29/05/2022 113

Ở một cơ thể động vật lưỡng bội, một số tế bào có kiểu gen AaBDbd  phân li bình thường trong giảm phân, tuy nhiên một số tế bào NST chứa hai locut B và D không phân li ở kỳ sau giảm phân II. Biết rằng không xuất hiện hiện tượng hoán vị, số loại giao tử tối đa có thể tạo ra từ cơ thể động vật nói trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Đặt: BD ≡ E, bd ≡ e

⇒ AaBDbd=AaEe

- Aa giảm phân → A, a tối đa 2 loại giao tử

- Ee giảm phân

+ nhóm tế bào giảm phân bình thường → E, e

+ nhóm tế bào không phân ở kì sau giảm phân II → EE, ee, O

Ee giảm phân→ E, e, EE, ee, O tối đa 5 loại giao tử

Vậy AaEe giảm phân tạo ra tối đa 2 x 5 = 10 loại giao tử

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,443

Câu 2:

Khi xử lý các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào trong các dạng tứ bội sau?

1. AAAA;                          2. AAAa;                      3. AAaa;

4. Aaaa;                             5. aaaa

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 29/05/2022 412

Câu 3:

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Xem đáp án » 29/05/2022 382

Câu 4:

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Xem đáp án » 29/05/2022 314

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 249

Câu 6:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án » 29/05/2022 222

Câu 7:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 219

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK