Câu hỏi:

29/05/2022 129

Cho thông tin về các loài trong một chuỗi thức ăn trong bảng sau:

Bậc dinh dưỡng

Năng suất sinh học

Cỏ

2,2 × 106 calo

Thỏ

1,1 × 104 calo

Cáo

1,25 × 103 calo

Hổ

0,5 × 102 calo

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Cỏ 0,5%  Thỏ 11,36%  Cáo 4%  Hổ.

- Ở bậc dinh dưỡng bậc 2 (năng lượng tích lũy 0,5%, thất thoát 99,5%).

- Ở bậc dinh dưỡng bậc 3 (năng lượng tích lũy 11,36%, thất thoát 88,64%).

- Ở bậc dinh dưỡng bậc 4 (năng lượng tích lũy 4%, thất thoát 96%).

- Phương án A, C, D đúng.

- Phương án B sai vì cáo là động vật ăn thịt bậc 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,430

Câu 2:

Khi xử lý các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào trong các dạng tứ bội sau?

1. AAAA;                          2. AAAa;                      3. AAaa;

4. Aaaa;                             5. aaaa

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 29/05/2022 411

Câu 3:

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Xem đáp án » 29/05/2022 380

Câu 4:

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Xem đáp án » 29/05/2022 312

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 241

Câu 6:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án » 29/05/2022 221

Câu 7:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 216

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK