Câu hỏi:

29/05/2022 161

Ở cà chua Licopersicon licopersicum đã ghi nhận rất nhiều trường hợp xuất hiện thể tam nhiễm. Hạt phấn dư thừa NST so với bộ đơn bội không có khả năng tạo ra ống phấn khi hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Cho rằng các giao tử khác có sức sống như nhau, nếu cho cây tam nhiễm AAa tự thụ phấn thì tỉ lệ đời con không mang alenA là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

- Tính trạng ♂AAa(2n+1) giảm phân tạo 26An:16n:26Aan+1:16AAn+1

Theo giả thiết: Hạt phấn dư thừa NST so với bộ đơn bội không có khả năng tạo ra ống phấn khi hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy.

→ Tỉ lệ các giao tử (n) có khả năng thụ tinh: 23An:13an

- Tính trạng ♀AAa(2n+1) giảm phân tạo 16 A(n) : 16  (n) : 26  Aa(n+1) : 16 AA(n+1)

Sơ đồ lai:

P: ♂AAa(2n+1) x ♀AAa(2n+1)

GP: 23 A(n) : 13 a(n) 26 A(n) : 16 a(n) : 26 Aa(n+1) : 16 AA(n+1)

F1: Các hợp tử không mang alen A chiếm tỉ lệ: 13 a(n) x 16 a(n) =118

Ghi chú

Cách xác định giao tử được tạo ra từ cơ thể mang đột biến lệch bội

Thể đột biến 2n+1:

- Xét 1 gen có 2 alen (A, a) trong quần thể sẽ có những kiểu gen thuộc dạng 2n+1: AAA, AAa, Aaa, aaa

- Thể đột biến 3 nhiễm (2n+1) giảm phân tạo 2 loại giao tử là (n+1) và (n). Phương pháp xác định nhanh nhất là đếm đỉnh và cạnh của hình tam giác.

Kiểu gen

Cách xác định giao tử

Giao tử

Aaa

Ở cà chua Licopersicon licopersicum (ảnh 1)

Ta đếm được: 1 đỉnh A, 2 đỉnh a, 2 cạnh

Aa, 1 cạnh aa

⇒ Tỉ lệ giao tử: 16An:26an:26Aan+1:16aan+1

AAa

Ở cà chua Licopersicon licopersicum (ảnh 2)

Ta đếm được: 2 đỉnh A, 1 đỉnh a, 2 cạnh

Aa, 1 cạnh AA

⇒ Tỉ lệ giao tử: 26An:16an:26Aan+1:16AAn+1

AAA

Ở cà chua Licopersicon licopersicum (ảnh 3)

Ta đếm được: 3 đỉnh A, 3 cạnh AA

⇒ Tỉ lệ giao tử: 12An:=AAn+1

aaa

Ở cà chua Licopersicon licopersicum (ảnh 4)

Ta đếm được: 3 đỉnh a, 3 cạnh aa

⇒ Tỉ lệ giao tử: 12an:12aan+1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,424

Câu 2:

Khi xử lý các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào trong các dạng tứ bội sau?

1. AAAA;                          2. AAAa;                      3. AAaa;

4. Aaaa;                             5. aaaa

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 29/05/2022 410

Câu 3:

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Xem đáp án » 29/05/2022 380

Câu 4:

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Xem đáp án » 29/05/2022 308

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 241

Câu 6:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án » 29/05/2022 221

Câu 7:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 216

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK