Câu hỏi:

29/05/2022 129

Cho biết ở bướm tằm, gen A quy định kén dài trội hoàn toàn so với gen a quy định kén bầu, gen B quy định kén trắng trội hoàn toàn so với gen b quy định kén vàng. Gen D quy định trứng trắng, gen d quy định trứng sẫm. Biết rằng tằm đực cho nhiều tơ hơn tằm cái.

Xét phép lai P: ♂ ABabXdXd×  ABabXDY . Biết khoảng cách giữa 2 gen A và B là 20 cM.

Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) F1 cho tối đa 20 loại kiểu gen.

(2) Tỉ lệ tằm kén dài, màu trắng ở F1 chiếm tỉ lệ: 66%.

(3) Tỉ lệ tằm cái có trứng sẫm, kén bầu, màu trắng chiếm tỉ lệ là 2,5%.

(4) Phép lai trên giúp phân biệt được con đực và con cái ở ngay giai đoạn trứng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

(1) đúng, nếu có hoán vị gen ở 2 bên, số kiểu gen tối đa là 10x2 =20

(2) sai, A-B-D- = (0,5 + aabb)×0,5 = (0,5 + 0,4x0,4) < 0,5 = 0,33

(3) sai, aaB-XdY = 0,25 – aabb = 0,25 – 0,4 0,4 = 0,09

(4) đúng, vì trứng sẫm nở ra tằm cái; trứng sáng nở ra tằm đực.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,407

Câu 2:

Khi xử lý các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào trong các dạng tứ bội sau?

1. AAAA;                          2. AAAa;                      3. AAaa;

4. Aaaa;                             5. aaaa

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 29/05/2022 407

Câu 3:

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Xem đáp án » 29/05/2022 373

Câu 4:

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Xem đáp án » 29/05/2022 306

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 237

Câu 6:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án » 29/05/2022 220

Câu 7:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 214

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK