Câu hỏi:

29/05/2022 115

Cho biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định và trội hoàn toàn. Xét các phép lai:

(1) aaBbDd x AaBBdd                                      (2) AaBbDd x aabbDd

(3) AabbDd x aaBbdd                                       (3) aaBbDD x aabbDd

(5) AaBbDD x aaBbDd                                      (6) AABbdd x AabbDd

Theo lý thuyết, trong 6 phép lai trên có bao nhiêu phép lai mà đời con có 4 kiểu hình, trong đó mỗi loại chiếm 25%?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đp n B

Các phép lai cho đời con có4 loại kiểu hình, mỗi loại chiếm 25%.

→ tỉ lệ phân li kiểu hình là(1 : 1 : 1 : 1)

=(1:1)(1:1)1. Từ đó ta thấy 1, 3, 6 thoả mãn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở động vật có hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn nhỏ là vòng tuần hoàn:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,421

Câu 2:

Khi xử lý các dạng lưỡng bội có kiểu gen AA, Aa, aa bằng tác nhân cônsixin, có thể tạo ra được các dạng tứ bội nào trong các dạng tứ bội sau?

1. AAAA;                          2. AAAa;                      3. AAaa;

4. Aaaa;                             5. aaaa

Phương án trả lời đúng là

Xem đáp án » 29/05/2022 409

Câu 3:

Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di truyền

Xem đáp án » 29/05/2022 378

Câu 4:

Trong các mối quan hệ giữa các loài sinh vật sau đây, mối quan hệ nào không phải là quan hệ đối kháng?

Xem đáp án » 29/05/2022 306

Câu 5:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến

Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/05/2022 240

Câu 6:

Một loài thực vật lưỡng bội, trong tế bào sinh dưỡng có 12 nhóm gen liên kết. Thể ba của loài này có số lượng NST trong mỗi tế bào khi đang ở kì sau của giảm phân I là:

Xem đáp án » 29/05/2022 220

Câu 7:

Trong quá trình bảo quản nông sản, hoạt động hô hấp của nông sản gây ra tác hại nào sau đây?

Xem đáp án » 29/05/2022 215

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK