Câu hỏi:

29/05/2022 240

Theo lý thuyết, 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AbaB sẽ tạo ra giao tử aB với tỉ lệ bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cm.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

aB là giao tử liên kết =1f2=30%

Ghi chú

Khi giảm phân có hoán vị gen luôn tạo ra 2 nhóm giao tử

+ Giao tử liên kết chiếm tỉ lệ lớn.

+ Giao tử hoán vị chiếm tỉ lệ nhỏ.

* Công thức:

 

*Nếu 1 tế bào

Không có hoán vị

Sinh giao tử ♂ → 2 loại giao tử

Sinh giao tử ♀ → 1 loại giao tử

Có hoán vị

Sinh giao tử ♂ → 4 loại giao tử

Sinh giao tử ♀ → 1 loại giao tử

Nhớ: số cách sắp xếp của các NST kép tại kì giữa I: 2n1

(Mỗi tế bào chỉ chọn 1 cách sắp xếp)

* Nếu a tế bào

Tiêu chí

Không hoán vị

Có hoán vị

a>2n1

 

Số cách sắp xếp x 2

Số cách sắp xếp x 4

a<2n1

 

Số tế bào x 4

Số tế bào x 4

*Cơ thể (2n): + Không có hoán vị 2n  loại giao tử

                      + có hoán vị 2n+m2nm×4mloại

Ghi nhớ: Số loại giao tử = tích số loại giao tử của các cặp NST

Theo lý thuyết, 1 tế bào sinh (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với:

Xem đáp án » 29/05/2022 9,683

Câu 2:

Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nuclêôxôm là 12,41 μm. Tính theo lý thuyết, tổng số các phân tử prôtêin histon trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là:

Xem đáp án » 29/05/2022 286

Câu 3:

Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên ADN làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do:

Xem đáp án » 29/05/2022 277

Câu 4:

Khi khảo sát một quần thể cá tại ba thời điểm, thu được tỉ lệ các nhóm tuổi như bảng bên. Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

Thời điểm

Nhóm tuổi

I

II

III

Trước sinh sản

55%

42%

20%

Đang sinh sản

30%

43%

45%

Sau sinh sản

15%

15%

35%

I. Tại thời điểm I quần thể có tháp tuổi dạng phát triển.

II. Tại thời điểm II có thể tiếp tục đánh bắt với mức độ vừa phải.

III. Tại thời điểm I quần thể có thể bị suy kiệt nếu tiếp tục đánh bắt

IV. Tại thời điểm III quần thể có nguy cơ suy giảm số lượng trong tương lai.

Xem đáp án » 29/05/2022 262

Câu 5:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 29/05/2022 235

Câu 6:

Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và Bb nằm trên cặp NST số 5. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb khi giảm phân, cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong giảm phân, cặp NST số 5 giảm phân bình thường; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Tính theo lý thuyết, các giao tử được tạo ra có kiểu gen :

Xem đáp án » 29/05/2022 229

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK