Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 23)

  • 8776 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Pha tối của quá trình quang hợp diễn ra ở vị trí nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Pha tối diễn ra ở chất nền của lục lạp.


Câu 2:

Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cá xương có thể lấy được hơn 80% lượng O2 của nước đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch song song, ngược chiều với dòng nước


Câu 3:

Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên ADN làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên ADN làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do: 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X


Câu 4:

Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với prôtêin ức chế.


Câu 5:

Một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Loài này sẽ có tối đa bao nhiêu loại đột biến thể một kép?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

2n = 24 12 cặp NST Loại đột biến thể một kép tối đa: C122=66


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận