Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 3)

  • 5492 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giả sử nồng độ Ca2+ ở trong tế bào lông hút của rễ cây là 0,03M. Rễ cây sẽ hút thụ động ion Ca2+khi cây sống trong môi trường có nồng độ nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Hấp thụ ion khoáng theo cơ chế thụ động (cơ chế khuếch tán): Chất tan đi từ môi trường có nồng độ cao đến môi trường có nồng độ chất tan thấp


Câu 3:

Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

A (đúng). Vì mức phản ứng do kiểu gen quy định

B (đúng)

C (sai). Vì ở loài sinh vật vô tính con có kiểu gen hoàn toàn giống mẹ, do đó có thể con có mức phản ứng giống mẹ.

D (đúng). Vì trong một giống thuần chủng các cá thể có cùng kiểu gen (Ví dụ: giống thuần chủng AA hoặc giống thuần chủng aa) nên các cá thể đều có mức phản ứng giống nhau


Câu 4:

Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có loại enzim nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Enzim nitrogenaza tham gia vào quá trình cố định nitơ tự do trong không khí


Câu 5:

Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là động vật đơn bào: trùng roi, trùng giày, amip..

- Tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào diễn ra bên trong tế bào gọi là tiêu hóa nội bào.

- Quá trình tiêu hóa nội bào gồm các giai đoạn: Hình thành không bào tiêu hóa  Các enzim từ lizôxôm vào không bào tiêu hóa  thức ăn được thủy phân thành các chất dinh dưỡng đơn giản  chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thu vào tế bào chất.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận