Bộ 25 đề thi ôn luyện THPT Quốc gia môn Sinh học có lời giải năm 2022 (Đề 16)

  • 8688 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong lục lạp pha sáng diễn ra ở:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong lục lạp pha tối diễn ra ở chất nền (strôma).


Câu 2:

Côn trùng hô hấp:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Côn trùng hô hấp bằng hệ thống ống khí.


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây là thể đa bội?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đặc điểm thể đa bội số nhiễm sắc thể trong tế bào tăng lên theo một hay một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội, lớn hơn 2n.


Câu 4:

Một cơ thể thực vật có kiểu gen AaBB, trong quá trình giảm phân tạo giao tử cặp Aa rối loạn sự phân li trong lần phân bào 1, cặp BB phân li bình thường sẽ cho ra những loại giao tử nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Aa giảm phân rối loạn  AA, aa, O.

BB giảm phân bình thường  B.

Vậy có thể có kiểu gen AaBB giảm phân tạo ra các loại giao tử: AA,aa,O=B=AAB,aaB,B


Câu 5:

Quan sát hình ảnh và cho biết nhận xét nào sau đây là không đúng?

Quan sát hình ảnh và cho biết (ảnh 1)

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit X-G bằng cặp T-A ở cặp nuclêôtit thứ 10 của gen nên bộ ba mã hóa thứ tư trên phân tử mARN đổi thành AGX tương ứng với axitamin mới là sêrin. Bộ ba mới mang thông tin khác với bộ ba bình thường gọi là đột biến nhầm nghĩa (sai nghĩa).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

1 tháng trước

Vu Ngoc Lan

L

1 tháng trước

Lan Vu Hn

Bình luận


Bình luận