Tổng hợp đề thi thử trắc nghiệm môn Sinh Học có lời giải (Đề số 1)

  • 24751 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động. Các riboxom này được gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trên mỗi phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động được gọi là poliriboxom. Sự hình thành poliriboxom là sau khi riboxom thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì riboxom thứ 2 liên kết vào mARN.

Ý nghĩa: Làm tăng hiệu suất tổng hợp các chuỗi polipeptit cùng loại


Câu 2:

Sự di truyền của các tính trạng chỉ do gen nằm trền nhiễm sắc thể Y quy định có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các gen trên Y chỉ truyền cho thế hệ con mang NST Y (giới dị giao tử) hay con gọi di truyền thẳng

Đáp án D


Câu 3:

Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Quá trình quang hợp thường được chia thành 2 pha là pha sáng và pha tối. Pha sáng chỉ có thể diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối có thể diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được biến đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit phôtphat). Trong pha tối, nhờ ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng, CO2 sẽ được biến đổi thành cacbohiđrat. Pha sáng diễn ra ở màng tilacôit còn pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp.


Câu 4:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi polinucleotit được tổng hợp theo chiều nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza trượt dọc mạch mã gốc có chiều 3’ → 5’ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.


Câu 5:

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự: Đường phân → chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hô hấp.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hưng Nguyễn Tấn

L

2 năm trước

Lê Thị Trang

l

1 năm trước

lamlam

Bình luận


Bình luận