Câu hỏi:

29/05/2022 113

Ở một loài thực vật, cho biết alen A quy định hoa vàng, alen a quy định hoa trắng; alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài. Trong một phép lai (P) thu được F1 gồm: 25% số cây hoa vàng, quả dài : 50% cây hoa vàng quả tròn : 25% hoa trắng quả tròn. Kiểu gen của (P) có thể là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Tỉ lệ vàng/trắng = 3/1

Tròn dài = 3/1

P dị hợp 2 cặp gen quy định tính trạng màu hoa và hình dạng quả.

Nếu 2 gen PLĐL thì tỉ lệ kiểu hình ở đời con sẽ là 9:3:3:1 ≠ đề bài → 2 gen cùng nằm trên 1 NST

F1 chỉ có 3 loại kiểu hình → P không có hoán vị gen (liên kết hoàn toàn)

F1 có kiểu hình vàng dài, trắng tròn không có kiểu hình trắng dài (ab/ab) mà P không có hoán vị gen P:ABab×AbaB

Tiêu chí

Phân li độc lập

Liên kết gen

Hoán vị gen

Giống nhau

Mỗi tính trạng do một cặp gen quy định, các gen tác động riêng rẽ lên sự

hình thành tính trạng.

Khác nhau

+ Các cặp gen tồn tại trên các cặp NST khác nhau → Các gặp gen phân li độc lập, tổ hợp tự do.

+ Làm xuất hiện biến dị tổ hợp.

+ Các cặp gen nằm gần nhau trên 1 cặp NST

→ Các cặp gen phân li cùng nhau.

+ Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp.

+ Các cặp gen nằm xa nhau trên một cặp NST → 2 alen tương ứng đổi chỗ cho nhau.

+ Làm tăng biến dị tổ hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở E. coli, khi có mặt của lactôzơ trong tế bào, lactôzơ sẽ tương tác với:

Xem đáp án » 29/05/2022 9,761

Câu 2:

Một tế bào xét 1 cặp nhiễm sắc thể tương đồng. Giả sử trong mỗi nhiễm sắc thể, tổng chiều dài các đoạn ADN quấn quanh các khối cầu histon để tạo nên các nuclêôxôm là 12,41 μm. Tính theo lý thuyết, tổng số các phân tử prôtêin histon trong các nuclêôxôm của cặp nhiễm sắc thể này là:

Xem đáp án » 29/05/2022 290

Câu 3:

Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên ADN làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do:

Xem đáp án » 29/05/2022 279

Câu 4:

Khi khảo sát một quần thể cá tại ba thời điểm, thu được tỉ lệ các nhóm tuổi như bảng bên. Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng?

Thời điểm

Nhóm tuổi

I

II

III

Trước sinh sản

55%

42%

20%

Đang sinh sản

30%

43%

45%

Sau sinh sản

15%

15%

35%

I. Tại thời điểm I quần thể có tháp tuổi dạng phát triển.

II. Tại thời điểm II có thể tiếp tục đánh bắt với mức độ vừa phải.

III. Tại thời điểm I quần thể có thể bị suy kiệt nếu tiếp tục đánh bắt

IV. Tại thời điểm III quần thể có nguy cơ suy giảm số lượng trong tương lai.

Xem đáp án » 29/05/2022 269

Câu 5:

Theo lý thuyết, 1 tế bào sinh tinh có kiểu gen AbaB sẽ tạo ra giao tử aB với tỉ lệ bao nhiêu? Cho biết khoảng cách giữa 2 gen A và B là 40cm.

Xem đáp án » 29/05/2022 240

Câu 6:

Xét 2 cặp gen: cặp gen Aa nằm trên cặp NST số 2 và Bb nằm trên cặp NST số 5. Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb khi giảm phân, cặp NST số 2 không phân li ở kì sau I trong giảm phân, cặp NST số 5 giảm phân bình thường; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Tính theo lý thuyết, các giao tử được tạo ra có kiểu gen :

Xem đáp án » 29/05/2022 238

Câu 7:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án » 29/05/2022 237

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK