Câu hỏi:

14/06/2022 3,692

Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng ở một điều kiện xác định được gọi là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Biến thiên enthalpy của phản ứng là nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng ở một điều kiện xác định.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết đúng là?

Xem đáp án » 14/06/2022 28,198

Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

Xem đáp án » 14/06/2022 20,203

Câu 3:

Phản ứng tỏa nhiệt là gì?

Xem đáp án » 14/06/2022 2,639

Câu 4:

Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết nhiệt tạo thành ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

Xem đáp án » 14/06/2022 2,562

Câu 5:

Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

Xem đáp án » 14/06/2022 2,174

Câu 6:

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết khi các chất ở trạng thái nào?

Xem đáp án » 14/06/2022 1,797

Bình luận


Bình luận