Câu hỏi:

14/06/2022 611

 Phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào?

                   C2H4(g)+H2C2H6(g)          ΔrH2980=137,0kJ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

 ΔrH2980=137,0kJ < 0  phản ứng tỏa nhiệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt tạo thành chuẩn của khí oxygen trong phản ứng hóa học là?

Xem đáp án » 14/06/2022 5,243

Câu 2:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 14/06/2022 3,547

Câu 3:

Biến thiên enthalpy của các phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 14/06/2022 3,161

Câu 4:

Để xác định biến thiên enthalpy bằng thực nghiệm người ta có thể dùng dụng cụ nào?

Xem đáp án » 14/06/2022 2,167

Câu 5:

Xác định biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:

CaCO3toCaO+CO2

Biết nhiệt tạo thành ΔfH2980  của CaCO3(s) là -1206,9 kJ/mol, của CaO(s) là -635,1 kJ/mol của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol.

Xem đáp án » 14/06/2022 1,638

Câu 6:

Cho biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn:

4FeS2(s)+11O2(g)2Fe2O3(s)+8SO2(g)

Biết nhiệt tạo thành ΔfH2980 của các chất FeS2(s), Fe2O3(s) và SO2(g) lần lượt là - 177,9 kJ/mol, - 825,5 kJ/mol và - 296,8 kJ/mol.

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 14/06/2022 1,204

Câu 7:

Sự thay đổi năng lượng trong một quá trình hóa học phụ thuộc vào yếu tố nào?

Xem đáp án » 14/06/2022 820

Bình luận


Bình luận