Câu hỏi:

05/07/2022 32

Dan saw all the paintings. He left right after.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Dịch: Ngay sau khi xem tất cả các bức tranh, cô ấy dời đi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

I am the youngest son in the family. I didn’t have to do much housework.

Xem đáp án » 05/07/2022 28

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The food price will change at the end of this month.

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 3:

I usually like red. I wore black to the party last night.

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 4:

We need to share the tasks. The burden on each member will be more tolerable.

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 5:

The students should have done the assignment.

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 6:

She can do it because she knows the system inside out.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Bình luận


Bình luận