Câu hỏi:

05/07/2022 6

He tried his best. He won the biggest prize.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Dịch: Nếu anh ấy không cố gắng hết sức, anh ấy đã không thể thắng giải lớn nhất rồi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dan saw all the paintings. He left right after.

Xem đáp án » 05/07/2022 27

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The food price will change at the end of this month.

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 3:

We need to share the tasks. The burden on each member will be more tolerable.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 4:

Does anyone know what this sculpture is worth today?

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

This surprises me.

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 6:

The students should have done the assignment.

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 7:

“Stop treating me that way!” she cried out.

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Bình luận


Bình luận