Câu hỏi:

05/07/2022 5

Số ankan chất khí điều kiện thường

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

Ankan là chất khí ở điều kiện thường: từ C1 - C4.

Các ankan thỏa mãn:CH4; CH3 – CH3; CH3 – CH2 – CH3; CH3 – CH2 – CH2 – CH3 và CH3 – CH (CH3) – CH3.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

ankan CH3CH(CH3)CH2CH3 tên

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam hidrocacbon X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). CTPT của X

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 3:

Anken CH3–CH(CH3) –CH=CH2 tên thay thế

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Phản ứng đặc trưng của ankan phản ứng

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 5:

Cho toluen tác dụng với Br2 khan (Fe, to, tỉ lệ 1:1) thu được sản phẩm chính

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 6:

Trong công nghiệp khí axetilen được điều chế từ

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Câu 7:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của benzen

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận