Câu hỏi:

05/07/2022 17

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án D phần gạch chân phát âm là /tʃ/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 6:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Bình luận


Bình luận