Câu hỏi:

05/07/2022 15

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch chân phát âm là /d/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 6:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Bình luận


Bình luận