Câu hỏi:

05/07/2022 8

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪs/. Đáp án C phần gạch chân phát âm là /z/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Câu 2:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 3:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 4:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 13

Câu 5:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 6:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 12

Câu 7:

Choose the word whose the underlined part is differenced differently

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Bình luận


Bình luận