Câu hỏi:

05/07/2022 4

Hiđrocacbon nào sau đây thuộc loại ankađien liên hợp?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: A

+ Ankađien có hai liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn được gọi là ankađien liên hợp.

+ Hiđrocacbon thuộc loại ankađien liên hợp là: CH2=CH-CH=CH2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

điều kiện thường, dãy nào sau đây chỉ gồm các ankan khí?

Xem đáp án » 05/07/2022 22

Câu 2:

Phản ứng đặc trưng của ankan là

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 3:

Ankan hidrocacbon

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 4:

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:
Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây: (ảnh 1)
Hiện tượng xảy ra trong bình chứa dung dịch Br2

Xem đáp án » 05/07/2022 14

Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hidrocacbon X thu được 0,3 mol CO2. X tác dụng với dung dịchAgNO3/ NH3 tạo kết tủa. Công thức cấu tạo của X

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 6:

Cho 1 mol etilen phản ứng vừa đủ với dung dịch brom. Số mol của brom đã phản ứng là

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Câu 7:

Ankan nào sau đây đồng phân mạch cacbon?

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận