Câu hỏi:

05/07/2022 21

Choose the sentence with the same meaning with the given one

He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Dịch: Anh ta phải nhận mức án 6 tháng tù giảm vì tham gia vào vụ cướp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He started learning French six years ago.

Xem đáp án » 05/07/2022 69

Câu 2:

I have not met her for three years.

Xem đáp án » 05/07/2022 28

Câu 3:

His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 4:

People believed he won a lot of money on the lottery.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 5:

"Why don't you get your hair cut, Gavin?" said Adam.

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Câu 6:

Madeleine wears high heels to look taller.

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận