Câu hỏi:

05/07/2022 19

He ——————— the dentist at 12 am. 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Dịch: Anh ấy sẽ gặp nha sĩ vào lúc 12 giờ sáng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

What time___the bus____?

Xem đáp án » 05/07/2022 21

Câu 2:

  ——————— the meat ——————— bedroom? 

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 3:

He always ____up at 6 o’clock.

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 4:

 Choose the best answer to complete the sentences

Min ——————— with her parents at the moment.

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 5:

What time ——————— Monday?

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Câu 6:

Which TV channel ________you usually______?

Xem đáp án » 05/07/2022 18

Bình luận


Bình luận