Câu hỏi:

26/07/2022 436

Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953 - 1954 thuộc lĩnh vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Nội dung của kế hoạch Nava do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam trong những năm 1953 - 1954 thuộc lĩnh vực quân sự.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp (1945 - 1954), kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi có điểm khác biệt nào sau đây so với kế hoạch Rơve?

Xem đáp án » 26/07/2022 7,165

Câu 2:

Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,900

Câu 3:

Nội dung nào sau đây là tác động tiêu cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,811

Câu 4:

Đường lối kháng chiến đúng đắn của Đảng Lao động Việt Nam trong những năm 1951 - 1954 thể hiện ở nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,729

Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Đảng Lao động Việt Nam trong Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 15 (tháng 1/1959) và lần thứ 21 (tháng 7/1973)?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,658

Câu 6:

Trong giai đoạn 1939 - 1945, sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,311

Câu 7:

Năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương giúp đỡ việc lập trận ở nước nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 4,023

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK