Câu hỏi:

26/07/2022 967

Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

- Trong những năm 1949 - 1950, nội dung của kế hoạch Rơve do thực dân Pháp triển khai ở Việt Nam thuộc lĩnh vực quân sự.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng sự chuyển biến của kinh tế Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 18,119

Câu 2:

Tiến trình vận động giải phóng dân tộc (1939 - 1945) và chiến tranh cách mạng (1945 - 1975) ở Việt Nam đều chịu tác động nào sau đây từ tình hình quốc tế?

Xem đáp án » 26/07/2022 10,329

Câu 3:

Tháng 12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời từ kết quả của phong trào nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 9,450

Câu 4:

Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 là bước phát triển mới về chất so với các phong trào đấu tranh trước đó vì một trong những lý do nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,547

Câu 5:

Nội dung nào sau đây là điểm nổi bật trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu trong những năm 1945 - 1950?

Xem đáp án » 26/07/2022 7,184

Câu 6:

Sự xuất hiện của các tổ chức cộng sản năm 1929 phản ánh đúng đặc điểm nào sau đây của phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam?

Xem đáp án » 26/07/2022 5,769

Câu 7:

Trong những năm 1936 - 1945, cách mạng Việt Nam đã có đóng góp nào sau đây đối với cách mạng thế giới?

Xem đáp án » 26/07/2022 5,734

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK