Câu hỏi:

30/07/2022 83

Cho các phát biểu sau về cacbohydrat:

a. Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn, có vị ngọt, dễ tan trong nước.

b. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

c. Dung dịch glucozơ, saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.

d. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp tinh bột và saccarozơ chỉ thu được một loại monosaccarit.

e. Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng dung dịch AgNO3/NH3.

f. Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 tạo sorbitol.

Số phát biểu đúng là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: C

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Đúng

(4) Sai, tinh bột chỉ tạo glucozơ nhưng saccarozơ tạo glucozơ và fructozơ.

C12H22O11 + H2toH+  C6H12O6 + C6H12O6

nH2O+(C6H10O5)n toH+ nC6H12O6

(5) Sai, cả hai đều tráng gương.

(6) Sai, saccarozơ không phản ứng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 30/07/2022 1,160

Câu 2:

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu hồng

Y

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết tủa Ag

Z

Nước brom

Tạo kết tủa trắng

 

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án » 30/07/2022 451

Câu 3:

Glucozơ thuộc loại

Xem đáp án » 29/07/2022 345

Câu 4:

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Tên gọi của este CH3COOCH3

Xem đáp án » 29/07/2022 274

Câu 5:

Dãy các chất nào sau đây đều bị thủy phân trong môi trường axit?

Xem đáp án » 30/07/2022 236

Câu 6:

Khi điện phân dung dịch muối bạc nitrat trong 10 phút đã thu được 1,08 gam bạc ở catot. Cường độ dòng điện (A) là:

Xem đáp án » 30/07/2022 222

Câu 7:

Cho các dung dịch: metylamin, etylamin; đimetylamin; trimetylamin, amoniac, anilin, điphenylamin, phenol, có bao nhiêu dung dịch vừa không làm đổi màu quì tím hóa xanh vừa không làm hồng phenolphtalein?

Xem đáp án » 30/07/2022 221

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK