Bộ 15 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa có đáp án chi tiết (Đề 1)

  • 2769 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Tên gọi của este CH3COOCH3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Etyl fomat: HCOOC2H5

Metyl fomat: HCOOCH3

Metyl axetat: CH3COOCH3

Etyl axetat: CH3COOC2H5


Câu 2:

Kim loại nào sau đây vừa phản ứng với dung dịch FeSO4 vừa phản ứng với dung dịch HCl ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim loại Zn vừa phản ứng với dung dịch FeSO4 vừa phản ứng với dung dịch HCl:

Zn + FeSO4 → ZnSO4 + Fe

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Còn lại Fe phản ứng với HCl nhưng không phản ứng với FeSO4

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Ag và Cu không phản ứng với chất nào.


Câu 3:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các chất trên đều là amino axit. Ala, Gly, Val đều có 1 nhóm −NH2 và 1 nhóm –COOH nên môi trường trung tính, không làm đổi màu quỳ tím

Lysin có 2 nhóm −NH2 và 1 nhóm –COOH nên làm đổi quỳ thành màu xanh (môi trường bazơ)


Câu 4:

Glucozơ thuộc loại

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cacbohidrat được chia làm 3 loại:

– Polisaccarit: tinh bột và xenlulozơ.

– Đisaccarit: saccarozơ và mantozơ.

– Monosaccarit: glucozơ và frucotơ


Câu 5:

Chất nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chỉ có xenlulozơ không chứa nguyên tố nitơ.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận