Câu hỏi:

30/07/2022 62

Có hai amin bậc một X và Y, X là đồng đẳng của anilin còn Y là đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 6,42 gam X thu được 672 ml khí N2 (đktc) và đốt cháy hoàn toàn Y cho hỗn hợp khí trong đó tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O = 2 : 3. Công thức phân tử của X, Y lần lượt là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

nN2=0,03  nX = 2nN2= 0,06 mol           

→ MX = 107 → Chọn X là CH3C6H4NH2

Y dạng CnH2n+3N → C : H = n2n+3=23.2  → n = 3

→ Chọn Y là CH3CH2CH2NH2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 30/07/2022 1,183

Câu 2:

Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Chất

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Quỳ tím chuyển màu hồng

Y

Dung dịch AgNO3/NH3

Kết tủa Ag

Z

Nước brom

Tạo kết tủa trắng

 

Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án » 30/07/2022 459

Câu 3:

Glucozơ thuộc loại

Xem đáp án » 29/07/2022 349

Câu 4:

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Tên gọi của este CH3COOCH3

Xem đáp án » 29/07/2022 275

Câu 5:

Dãy các chất nào sau đây đều bị thủy phân trong môi trường axit?

Xem đáp án » 30/07/2022 237

Câu 6:

Khi điện phân dung dịch muối bạc nitrat trong 10 phút đã thu được 1,08 gam bạc ở catot. Cường độ dòng điện (A) là:

Xem đáp án » 30/07/2022 223

Câu 7:

Cho các dung dịch: metylamin, etylamin; đimetylamin; trimetylamin, amoniac, anilin, điphenylamin, phenol, có bao nhiêu dung dịch vừa không làm đổi màu quì tím hóa xanh vừa không làm hồng phenolphtalein?

Xem đáp án » 30/07/2022 221

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK