Bộ đề thi học sinh giỏi Toán 3 (Đề số 4)

  • 4511 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất : 

( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

Xem đáp án »

a.      ( 6 x 8 – 48 ) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= (48 – 48) : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0 : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 )

= 0


Câu 2:

Tính biểu thức sau bằng cách thuận tiện nhất :  

32764 -  2467 + 236  + 3467

Xem đáp án »

a.      32764 -  2467 + 236  + 3467

= (32764 + 236 ) + (3467 – 2467)

= 33 000 + 1000

= 34 000


Câu 3:

Tìm x:

72- x: 4 = 16

Xem đáp án »

72- : 4 = 16

72- (: 4) = 16

x : 4 = 72 – 16

x : 4 = 56

x = 56 x 4

           x = 224


Câu 4:

Tìm x:

72 : x – 3 = 5

Xem đáp án »

72 : x – 3 = 5

(72 : x) – 3 = 5

72 : x = 5 + 3

72 : x = 8

x = 72 : 8

x = 9


Câu 5:

Tính nhanh

45 x 5 + 45 x 4 + 45  

Xem đáp án »

45 x 5 + 45 x 4 + 45 

=  45 x 5 + 45 x 4 + 45 x 1

= 45 x (5 + 4 + 1)

= 45 x 10

= 450 


Câu 6:

Tính nhanh:  

18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

Xem đáp án »

18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18

= 18 x 7 + 18 x 16 – 18 x 14 + 18 x 1

= 18 x (7 + 16 – 14 + 1)

=  18 x 10

= 180


Câu 7:

Tính nhanh:

25 x 18 x 4 x 2

Xem đáp án »

a)     25 x 18 x 4 x 2

= (25 x 4) x (18 x 2)

=  100 x 36

= 3600


Câu 8:

An nghĩ một số. Nếu gấp số đó lên 3 lần rồi cộng với 15 thì được 90. Tìm số An đã nghĩ.   

Xem đáp án »

Gọi số An nghĩ ra là x. Theo đề bài ta có:

x x 3 + 15 = 90

(x x 3) + 15 = 90

x x 3 = 90 – 15

x x 3 = 75

      x = 75 : 3

      x = 25

Vậy số An nghĩ ra là 25


Câu 9:

Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại  số cây quất. Hỏi:

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?

Xem đáp án »

Số cây quất còn lại của cửa hàng là:

48 : 6 = 8 (cây)

Số cây quất cửa hàng đã bán là:

48 – 8 = 40 (cây)

Đáp số: a. 8 cây

b.     40 cây


Câu 10:

An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12  cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?

Xem đáp án »

Tóm tắt:

Bài giải

Lúc đầu bạn An có số nhãn vở là: 12 + 6 = 18 (nhãn)

Lúc đầu Bình có số nhãn vở là: 12 + 4 – 6 = 10 (nhãn)

Lúc đầu Hòa có số nhãn vở là: 12 – 4 = 8 (nhãn)

Đáp số: An: 18 nhãn vở

          Bình: 10 nhãn vở

        Hòa: 8 nhãn vở


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận