Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2 - Đề 1)

  • 2811 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Mô hình phổ biến để xây dựng ứng dụng CSDL quan hệ là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 3:

Thao tác nào sau đây không thuộc loại tạo lập CSDL quan hệ?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Trong hệ CSDL quan hệ, miền là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 5:

Thao tác nào sau đây không là thao tác khai thác CSDL quan hệ?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận