Đề kiểm tra Cuối học kì 1 Lịch sử 7 có đáp án - Đề 1

  • 1278 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cư dân Cam-pu-chia sử dụng phổ biến các loại chữ nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Campuchia thời phong kiến là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Vương quốc Cam-pu-chia ra đời gắn liền với sự kiện nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Công trình kiến trúc Phật giáo tiêu biểu của Vương quốc Lào là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Ai là người có công thống nhất các mường Lào, lập ra Vương quốc Lan Xang vào năm 1353?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận