Đề kiểm tra Giữa học kì 1 Lịch sử 7 có đáp án - Đề 1

  • 1048 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tiền đề để các nhà thám hiểm Tây Âu tiến hành các cuộc phát kiến địa lý cuối thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là hệ quả tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lí thế kỉ XV - XVI?  

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nội dung nào sau đây nhận xét đúng về phong trào Văn hoá Phục hưng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Những đại diện tiêu biểu trong phong trào cải cách tôn giáo ở Tây Âu là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Những giai cấp mới được hình thành trong xã hội Tây Âu thời hậu kì trung đại là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận