Đề kiểm tra giữa kì 1 Sinh học 11 CD có đáp án

  • 660 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhóm sinh vật nào sau đây có khả năng tự dưỡng?

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 2:

Trong quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, thực vật thải ra môi trường những chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với sinh vật hoá tự dưỡng? 

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Dinh dưỡng ở thực vật là

Xem đáp án
Đáp án: B

Câu 5:

Thực vật trên cạn hấp thụ nước và khoáng từ dung dịch đất qua 

Xem đáp án

Đáp án: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận