Đề thi cuối học kì 2 Lịch sử 10 CTST - Đề 01 có đáp án

  • 867 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo thành công loại vũ khí nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Cư dân Đại Việt đã sáng tạo ra loại chữ viết nào trên cơ sở chữ Hán?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng cơ sở hình thành của nền văn minh Đại Việt?

Xem đáp án

Đsap án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận