Đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 có đáp án

  • 1124 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

Xem đáp án

Đáp án B

Đây là câu giới thiệu bản thân


Câu 2:

Nice to ________ you again, Minh.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

– “Hi. How are you today?” – “___________”.

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Where are you from? – I’m ____________ America.

Xem đáp án

Đáp án A

Trả lời câu hỏi quê quán “where are you from?” là “I’m from…”


Câu 5:

I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huệ
12:11 - 07/06/2021

ĐÁP ÁN NGU