Đề thi Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

  • 3726 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng. Biểu mẫu được thiết kế để:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 5:

Trong CSDL QuanLi_HS, để tìm các học sinh nữ có địa chỉ ở Hà Nội, ta sử dụng biểu thức lọc nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận