Giải SBT Sử 11 CTST Bài 7. Chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử việt nam (trước năm 1945) có đáp án

  • 231 lượt xem

  • 18 câu hỏi


Câu 13:

Chọn các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây, điền vào chỗ trống (...) cho phù hợp về anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

yêu nước, thương dân

linh hoạt

đoàn kết dân tộc

dân

trung quân, ái quốc

kế sâu rễ, bền gốc

Trần Quang Khải

Đức Thánh Trần 

nước

 

 

 

Trần Hưng Đạo là vị tướng tài năng xuất chúng, nhà tư tưởng chính trị, quân sự Việt Nam thời Trần. Nền tảng tư tưởng của ông là tinh thần ………...... khát vọng đem lại yên ấm cho dân. Ông chủ trương xây dựng khối …………… đánh giá đúng mối quan hệ và vai trò của ................ trong sự tồn tại của …………….“Khoan thư sức dân để làm ………………….đó là thượng sách giữ nước”. Tư tưởng quân sự nổi bật của ông là quân đội “cốt tinh chứ không cốt nhiều”. “dĩ đoản (binh), chế trường (trận)”, dùng nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu đánh mạnh, phát huy mặt mạnh của ta, hạn chế mặt mạnh của địch, tiến thoái ………………….để đánh thắng địch.

Ông đã chủ động đặt quyền lợi quốc gia trên thù nhà, dẹp bỏ hiềm khích với………….. bỏ qua lỗi lầm của Trần Khánh Dư vì sự nghiệp lớn của triều đình. Câu trả lời “Bệ hạ chém đầu thần rồi hãy hàng” thể hiện tấm lòng ………………..... vô bờ bến.

“Sinh vi tướng, tử vi thần”, ông được nhân dân tôn vinh ………………. và lập đền thờ khắp cả nước.


Câu 14:

Dựa vào kiến thức đã học và khai thác các đoạn thông tin dưới đây, hãy thực hiện các yêu cầu.

Tư liệu 1. “Lại khi ấy, vua thấy Hoài Văn hầu Quốc Toàn đều còn trẻ tuổi, không cho dự bàn. Quốc Toản hổ thẹn, phẫn khích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào không biết. Sau đó, (Quốc Toản) rút lui, huy động hơn nghìn gia nô và thân thuộc, sắm vũ khí, đóng chiến thuyền, viết lên cờ sáu chữ “Phá cường địch, báo hoàng ân” (phá giặc mạnh, bảo ơn vua)”.

(Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, trang 49)

Tư liệu 2. “Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu phụ lão trong nước họp ở điện Diên Hồng và hỏi kế đánh giặc. Các phụ lão đều nói “đánh, muôn người cùng hô một tiếng”

(Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 50)

Tư liệu 3. Trần Bình Trọng đã chặn đánh kìm chân quân giặc suốt 7 ngày để vua Trần và triều đình rút lui an toàn về Thiên Trường (Nam Định). Khi bị giặc bắt và dụ hàng, ông đã khảng khái trả lời: “Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc”

(Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 50)

Tư liệu 4. Vừa rồi Toa Đô, Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây. Vì vua tôi đồng tâm, anh em hoà mục, cả nước nhà góp sức, giặc phải bị bắt .... Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ, bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy”.

(Ngô Sỹ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, Sđd, trang 79)

1. Nêu nét nổi bật về tinh thần kháng chiến của vua tôi nhà Trần và nhận xét.

2. Theo em, tại sao nhân dân Đại Việt sẵn sàng đoàn kết với triều đình chống giặc ngoại xâm để bảo vệ đất nước.

3. Từ tiếng hô “Sát Thát”, quyết tâm “đánh” tại Hội nghị Diên Hồng đến lá cờ thêu sáu chữ vàng “Phá giặc mạnh, báo ơn vua” của người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản, em có suy nghĩ gì về những nhân tố góp phần tạo nên hào khí Đông A thời Trần?


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận