Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 có đáp án (Đề 4)

  • 1940 lượt xem

  • 5 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần để hòa tan hết 24 g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 có số mol bằng nhau (H=1, Cu=64, Fe=56, O=16, Cl=35,5).

Xem đáp án »

Gọi x là số mol của CuO hay của Fe2O3, ta có: 80x + 160x = 24

Suy ra x = 0,1 mol

CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O  Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3+ 3H2O

Số mol HCl cần = 8x = 0,8 mol. Khối lượng HCl = 0,8 x 36,5 = 29,2 gam.

Khối lượng dung dịch HCl 7,3% = (29,2 x 100)/7,3 = 400 gam.


Câu 5:

Hỗn hợp X chưa 2 khí CO và H2, hỗn hợp Y chưa 2 khí N2 và CO2 ở cùng điều kiện. Hãy so sánh tỉ khối của hỗn hợp X với tỉ khối của hỗn hợp Y.

Xem đáp án »

Do khối lượng phân tử của CO bằng khối lượng phân tử của N2. Hỗn hợp X có chứa H2 nhẹ hơn hỗn hợp Y có CO2

Vậy tỉ khối của hỗn hợp X bé hơn tỉ khối hỗn hợp Y.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận